Serveis - Olbas Assessors

Buscar
Go to content

Main menu

Serveis

 

SERVEISFISCAL

• Assessorament fiscal més adequat per exercir l'activitat (autònoms, societats, comunitat de béns, etc)
• Confecció d'assentaments  comptables, obtenint llibre comptable
• Estudi i confecció de liquidacions trimestrals i resums anuals davant la Delegació d'Hisenda
• Tramitacions d'Inspeccions davant la Delegació d'Hisenda: assistència, defensa,  contestació a requeriments, liquidacions, ajornaments i recursos.
• Tramitacions d'expedients relacionats amb Hisenda, Generalitat o Municipal
• Estudi, confecció i presentació de la Declaració de la Renda
• Revisió i acceptació d'esborranys de Renda.


LABORAL

• Assessorament laboral de les necessitats de la seva empresa
• Alta i baixes d'autònoms davant la Tresoreria General de la Seguretat Social
• Alta de l'empresa  davant la Tresoreria General de la Seguretat Social i Mútua Patronal d'Accidents de Treball
• Alta i baixa de treballadors
• Confecció i presentació de Contracte, altes, baixes, variacions i pròrrogues
•  Confecció de nòmines mensuals, pagues, quitances, certificats d'empresa.
• L'assistència, defensa, contestació a requeriments i recursos, en situacions d'Inspeccions de Treball. Representació en Actes de Conciliació en el  SMAC i procediments d'acomiadament.
• Confecció i presentació de les Assegurances Socials (TC1/ TC2)
• Estudi del càlcul de la paga de jubilació
• Tramitació d'alta, baixa i parts d'Accidents de Treball
• Tramitació d'Alta i baixa per Incapacitat Temporal
• Estudi d'expedient de Capitalització de la desocupació

Altres tràmits: vides laborals, certificats d'estar al corrent de pagament, tràmits en
recaptació  i ajornaments, contractes i retribucions a directius.


COMPTABLE

• Assessoraments comptable de qualsevol possible tràmit
• Obtenció del nomenament de Societat
• Estudio i confecció d'Estatuts de Societats i presentació  en el Registre de les mateixes
• Confecció d'assentaments i balanços comptables
• Presentació en el Registre de Llibres comptables
• Presentació en el Registre de Comptes Anuals
• Estudi, confecció  i presentació d'Impost de Societats
• Confecció de l'Acta de Junta de socis anual
• Confecció de Memòria de la societat anual

ASSEGURANCES

• Automòbils
• Vehicles Comercials
• Motocicletes
• Ciclomotors
• Llar
• Comunitats
• Salut
• Embarcacions d'esbarjo
• Vida
• Plans de Pensions
• Accidents
• Accidents de  conveni
• Responsabilitat Civil Caçador
• Responsabilitat Civil Pescador
• Hotels
• Comerços
• Pimes
• Responsabilitat Civil General

Back to content | Back to main menu